به وبلاگ تخصصی مهندس نوراله جلالی کوتنایی در خصوص علوم آب و خاک خوش آمديد.
بخش آب ـ زمينه آبياري و زهكشي چاپ...

رديف

عنوان استاندارد

فايل مشخصات استاندارد

فايل متن استاندارد

1

فهرست خدمات مطالعات مرحله يك (توجيهي) طرح هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 839KB

2

فهرست خدمات مرحله دو (تشريحي) طرح هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 551KB

3

فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح هاي زهكشي و بهسازي خاك براي دشت هايي كه در انها شبكه آبياري احداث شده است

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 491KB

4

فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 313KB

5

شرح خدمات مهندسي مطالعات مراحل مختلف طرح هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 727KB

6

دستورالعمل لايه بندي خاك در مطالعات زهكشي اراضي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 925KB

7

دستورالعمل حفر و تجهيز چاهك هاي مشاهده اي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 8.08MB

8

دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 3.44MB

9

دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از ماشين آلات مورد نياز شبكه هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 533KB

10

دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات شبكه هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 699KB

11

دستورالعمل حفر و تجهيز پيزومترهاي مركب

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 2.99MB

12

دستورالعمل هاي هدايت هيدروليكي خاك با روش پيزومتري

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 960KB

13

معيارهاي هيدروليكي طراحي كانال هاي آبياري و زهكش هاي روباز

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg6.94MB

14

دستورالعمل اجرايي خدمات بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 3.26MB

15

جداول راهنماي اطلاعات پايه مورد نياز براي بررسي هاي اقتصادي تامين، انتقال و توزيع آب كشاورزي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 735KB

16

دستورالعمل اندازه گيري سرعت نفوذ آب به خاك با روش استوانه

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 1.23KB

17

دستورالعمل آزمايش هاي آبشويي خاك هاي شور و سديمي در ايران

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 5.98MB

18

ضوابط عمومي طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 2.68MB

19

ضوابط هيدروليكي طراحي ساختمان هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در كانال هاي روباز

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 2.86MB

20

فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

 

21

ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (طراحي)

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 2.91MB

22

فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره برداري و نگهداري از سامانه هاي آبياري و زهكشي در حال بهره برداري

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 2.01MB

23

راهنماي نگهداري سامانه هاي زهكشي

pdf_fileicon.jpg

 

24

ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه هاي پمپاژ شبكه هاي آبياري و زهكشي

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 2.80MB

25

ضوابط طراحي تعيين فاصله و عمق زهكش هاي زيرزميني

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 3.31MB

26

فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه هاي زهكشي زيرزميني

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 1.4MB

27

ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون ها و آبگذر زيرجاده

pdf_fileicon.jpg

pdf_fileicon.jpg 1.6MB

28

دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك به روش هاي مختلف

pdf_fileicon.jpg

2.5MB 3.61MB 2.96MB

pdf_fileicon.jpg pdf_fileicon.jpg pdf_fileicon.jpg

29

ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و ايمني و ساختمان هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه هاي ابياري

pdf_fileicon.jpg

3.26MB  3.27MB

pdf_fileicon.jpg  pdf_fileicon.jpg 


+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اردیبهشت 1388ساعت   توسط نوراله جلالی کوتنایی  |